Certifikat Zaupanja vreden upravnik

Obveščamo vas, da smo pridobili certifikat “ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK” za leto 2021. Certifikat podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, ki je po strokovnem pregledu ugotovila, da v popolnosti izpolnjujemo pogoje za pridobitev certifikata. Na pridobitev smo izredno ponosni.

Za kaj pravzaprav gre? Poleg tega, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi izpolnjujemo še ostale zahteve:

– Imamo visoko usposobljen kader (vsaj VI. stopnja izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti oz. VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti)
– V obliki ustreznih delovnih razmerij oz. s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavljamo ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog. Poleg tega pa zagotavljamo redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov
– Lastnikom zagotavljamo varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi
– Knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta je skladno s stanjem na transakcijskem računu
– Za delitev stroškov upravljanja uporabljamo programsko opremo priznanih dobaviteljev
– Vzpostavljen imamo sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja
– Poravnane imamo vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi RS
– Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
– Zakoniti zastopnik in tudi podjetje samo, kot gospodarski objekt v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet

Prizadevali si bomo certifikat ohraniti vsako leto.